Voor onze verkopen, leveringen en uitvoering van werken gelden de hierna vermelde voorwaarden, ten ware er schriftelijk zou worden van afgeweken. De aankoopvoorwaarden van een koper of klant zijn voor ons niet bindend zelfs wanneer wij deze niet uitdrukkelijk tegenspreken, tenzij wij deze aankoopvoorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk bevestigd hebben.

ARTIKEL 1: AANBOD EN BESTELLING

Schriftelijke, telegrafische, telefonische en elektronische bestellingen worden slechts door ons als aangenomen beschouwd wanneer wij ze bevestigd of uitgevoerd hebben.

ARTIKEL 2: PRIJZEN

Onze prijzen gelden voor contante betaling, zonder korting, bij ontvangst van de rekening, tenzij anders wordt bepaald.
De prijsopgaven en bestekken worden berekend op basis van de actuele marktsituatie. Bovendien behoudt V-Clima zich het recht voor zijn prijzen te wijzigen bij gebeurlijke latere schommelingen van de koers der grondstoffen, wisselkoersen, buitenlandse deviezen, rechten, taksen en in het algemeen gelijk welke lasten, evenals de tarieven van het arbeidsloon en de daarbij horende lasten. De prijzen zijn altijd netto en zonder korting noch taksen. Tenzij uitdrukkelijk tegenstrijdig beding, worden de prijzen berekend voor de uitgevoerde werken gedurende de normale werkuren van de firma V-Clima. Op de werven dient steeds een stroomaanvoer te onzen beschikking te zijn, binnen een afstand van 20m. Kosten en stroomverbruik zijn ten laste van de klant.

ARTIKEL 3: PROEFNEMINGEN – AANVAARDING – KLACHTEN

a. Elke klacht moet door middel van een bij de post aangetekend schrijven ter kennis van V-Clima worden gebracht en dit uiterlijk de achtste dag na het beëindigen van de uitvoering van de verkoopsovereenkomst of herstelling. Hetzelfde geldt in geval van gedeeltelijke uitvoering.
b. Bij het plaatsen van een bestelling verplicht de klant zicht tot afname. Annulering van door ons aanvaarde werken, verkopen of leveringen, kan slechts gebeuren mits voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van onze firma. Annulatie van een bestelling geeft steeds aanleiding tot het van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, verschuldigd worden van de in Artikel 6 gedetailleerde annulatievergoeding.

c. In geval van weigering de levering te aanvaarden, blijven de door de klant gestorte voorschotten door V-Clima ten titel van schadeloosstelling verworven, onverminderd het recht van deze laatste, om de uitvoering van de verkoopovereenkomst te vorderen of een bijkomende schadevergoeding te eisen, in geval het geleden verlies het bedrag van de voorschotten overtreft.

ARTIKEL 4: AANSPRAKELIJKHEID

Onze firma is niet aansprakelijk voor materiële, immateriële, lichamelijke en/of stoffelijke ongevallen en/of schade en/of verlies uit welken hoofde ook, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, niets uitgezonderd, gevolgschade inbegrepen, tenzij zou bewezen worden dat de bedoelde ongevallen, schade en/of verlies aan opzet of met opzet gelijk te stellen zware fout van onze firma, respectievelijk van haar aangestelden, te wijten is.
Indien enige schadevergoeding in onzen hoofde toch verschuldigd zou zijn, beperkt de maximale door ons te betalen schadevergoeding, zowel voor schade aan de goederen van de klant, als van derden, inclusief gevolgschade, zich steeds tot het door ons gefactureerde bedrag, koopsom of herstelkost, met een maximum van 1.250 €.

De klant dient V-Clima te allen tijde te vrijwaren tegen aanspraken van derden.

ARTIKEL 5: GARANTIE

a. De garantie is niet geldig voor onderhouds-, revisie- of herstellingswerken, zowel uitgevoerd in regie, als aan een forfaitaire prijs. b. Bij een te late betaling vervalt de garantie volledig alsook ingeval van niet betaling van een factuur.

ARTIKEL 6: BETALINGEN

 1. Onze facturen zijn contant betaalbaar op onze zetel, of op onze bankrekening.
  De betalingen dien en in België te geschieden in de in de verkoopovereenkomst voorziene munt. Eventuele zegelkosten, rechten, evenals de B.T.W. die zal toegevoegd worden, en die betaalbaar zijn als een bijkomend bedrag op alle facturen, en in het algemeen gelijk welke taksen, zijn ten laste van de klant.
  Behoudens bijzondere overeenkomst zijn de betalingsvoorwaarden vijftig ten honderd (50%) op het tijdstip van de eerste levering.
  Voor alle andere tussen partijen overeengekomen betalingswijze, verbindt de klant zich ertoe wissels te aanvaarden, door V-Clima op hem getrokken: intresten, kosten en opgelden ten laste van de klant.
 2. Zoals vermeld in Artikel 3 is bij annulatie van de bestelling een forfetaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 25 % van de aannemings- en/of verkoopprijs. V-Clima behoudt zich bovendien het recht voor een hogere schadevergoeding te factureren, mist bewijs van de geleden schade.
  Annulatievergoedingen dekken geenszins schade aan teruggezonden goederen. Dergelijke schade maakt in hoofde van V Clima een schadevergoeding opeisbaar die toegevoegd kan worden aan de annulatievergoeding.
 3. Elke som, welke verschuldigd is, doch niet betaald, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 10% van de factuurwaarde met een minimum van 62 EURO en verwijlintresten gelijk aan 12% op jaarbasis. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur doet de toegekende kortingen vervallen en maakt het verschuldigd saldo van andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Indien de koper zijn verbintenissen niet nakomt, behoudt V- Clima zich het recht alle bestellingen op te schorten en de ontbinding van de bestelling in te roepen, dit zonder evenwel het recht te verliezen op het factuurbedrag en onverminderd de hoger gestipuleerde schadevergoeding en verwijlintrest. De ontbinding van de bestelling geschiedt dan van rechtswege en zonder ingebrekestelling en zal door eenvoudig schrijven aan de klant worden meegedeeld. Betaalde voorschotten blijven door V-Clima verworven. Artikel 1231 BW is uitdrukkelijk niet van toepassing op de in dit artikel vermelde forfaitaire schadevergoedingen.

ARTIKEL 7: EIGENDOMSVOORBEHOUD

Uitdrukkelijk afwijkend van de beschikkingen van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek, wordt de eigendom van de door V-Clima uitgevoerde leveringen, eerst na de volledige betaling van de met betrekking tot de verkoopsovereenkomst verschuldigde bedragen, door de klant verworven en aan hem overgedragen. Bij eventuele ontvreemding op werven van gereedschappen of materialen is de schadevergoeding volledig ten laste van de klant.
De goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling van de factuur.

ARTIKEL 8: GESCHILLEN

Voor alle betwistingen tussen de contracterende partijen zijn uitsluitend bevoegd, naar keuze van de V-Clima, de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Dendermonde, in zonderheid de Rechtbank van Koophandel te Dendermonde en het Vredegerecht te Sint-niklaas, alsook de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, in zonderheid de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen en het Vredgerecht van het 6de kanton te Antwerpen.

ARTIKEL 9: VERZEKERING INZAKE DE RISICO’S VAN DIEFSTAL, BRAND EN ONGEVALLEN

De koper verklaart de gebouwen waarin de verkoper en zijn personeel hun prestaties moeten uitvoeren, met inbegrip van de inboedel verzekerd te hebben tegen alle risico’s van diefstal, brand en ongevallen van alle aard. Deze verzekering is nodig en dient toereikend te zijn om de verkoper integraal te vergoeden voor de schade die hij ingeval van ramp zou ondervinden.
De klant blijft te allen tijde verantwoordelijk voor geleden schade bij diefstal op de werf.

ARTIKEL 10: LEVERING – VERZENDING – VERPAKKING – BEHANDELING

Alle goederen reizen voor rekening en op risico van de koper, zelfs wanneer de verzending franco gebeurt.
Ingeval materieel rechtstreeks bij de koper bezorgd wordt, zonder dat dit via de inrichtingen van de verkoper geschiedt, is de koper er toe gehouden na te gaan in welke staat het zich bevindt en bij vaststelling van schade, elk grondig voorbehoud te maken tegenover de vervoerder en de verkoper hiervan onmiddellijk in kennis te stellen.